společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Články zařazené v kategorii "uprchlíci-informace-bible*":

Hospodin obrátil meč jednoho proti druhému

19Gedeon a těch sto mužů, kteří ho doprovázeli, došli na okraj tábora na začátku půlnoční hlídky, právě když se rozestavěly stráže; zatroubili na roh a rozbili džbány, jež měli v rukou.  20Tu všechny tři oddíly zatroubily na roh a rozbily své džbány; do levé ruky uchopili pochodně, do pravé ruky rohy, troubili na ně a křičeli: „Meč za Jahva a za Gedeona!“  21A stáli bez hnutí, každý na svém místě okolo tábora. Tu nastal v celém táboře zmatek a Madianité se s křikem dali na útěk.  22Zatímco těch tři sta mužů troubilo na roh, způsobil Jahve, že v celém táboře obracel každý meč proti svému druhovi. Všichni utíkali až do Bet-Šity, k Sartanu, až ke břehu Abel-Mecholy naproti Tabatu. 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=JB&v=19&kv=22&k=Sd&kap=7#v19

Oficiální komentář Jerusalémské Bible: Zde máme další rys svaté války: Izraelité nemusí bojovat, Bůh rozsévá paniku mezi jejich nepřáteli, srv. Ex 14,14; Joz 6,20


Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům

                  /1     Poslyšte podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.

Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali.

Znovu poslal další služebníky, a to více než před tím, ale naložili s nimi právě tak.

Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: `Na mého syna budou mít přece ohled!´

Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: `To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a dědictví připadne nám!´ Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili.

Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?"

Řekli mu: "Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas."  (Mt 21:33-41)


Universum: Pastorální teologové k migraci

V časopisu ČKA Universum vyšlo prohlášení mezinárodního sdružení teologů http://www.postnetzwerk.net/ , kteří se sešli v září v Českých Budějovicích a přihlásili se k prohlášení M.Zulehnera k postoji k migraci.


s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud

Ekumenický překlad:

2.s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.

3.Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

http://www.biblenet.cz/b/Heb/13#v2

 

Katolický překlad:

2Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly, aniž to tušili. 

3Pamatujte na vězně, jako byste byli sami vězněni s nimi, na ty, kteří jsou týráni, protože i vy žijete na zemi těžký život.

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=Zd&kap=13&v=2#v2

 

 

 


Neshromažďujte si poklady na zemi

Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. 20Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást.21Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.22Oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné.23Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné. Jestliže tedy vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama temnota!24Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.25Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?26Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?27Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku?28A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou -29a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich!30Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní!31Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme?32Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.33Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.34Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení. 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?lang=cz&styl=KLP&k=Mt&kap=6&kap=6&v=19&kv=34#v19

 


Jestliže ve vaší zemi bude s tebou přebývat cizinec, nesmíš ho utiskovat.

33Jestliže ve vaší zemi bude s tebou přebývat cizinec, nesmíš ho utiskovat.34S cizincem, který bude s vámi přebývat, musíte jednat jako s jedním z vás. Budeš ho milovat jako sebe samého, neboť i vy jste byli cizinci v egyptské zemi: Já jsem Hospodin, váš Bůh

Lv 19,33-34

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&kap=19&v=33&kv=34&k=Lv 

 


Zajeď na hlubinu

1Jednou stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo.2Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě.3Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.4Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: »Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!« 5Šimon mu odpověděl: »Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.«6Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly.7Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly.8Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: »Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!«9Zmocnil se ho totiž úžas - a také všech jeho společníků - nad tím lovem ryb, které chytili;10stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: »Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.«

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&styl_hled=nic&k=L&kap=5&v=4&kv=10

Já osobně tím "zajetím na hlubinu" rozumím "ochotou riskovat". Riskovat nepřijetí, odmítnutí, ztrátu času i něčeho materiálního, pro "boží věc" - např. společné dobro.

 


A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo

A trochu těžší sousto: 28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. 29Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce.30U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě.31Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci.32Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi;...kdo má odvahu, čtěte dál...
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=Mt&kap=10&v=28&kv=32#v28 


Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha

Lk 10,30-37

Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha. Šel sám. Cesta vedla opuštěnou krajinou. Stávalo se, že osamělí pocestní padala do rukou lupičů. Tak se stalo i tomuto poutníkovi. Lupiči jej přepadli, okradli, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz. Když zraněného uviděl, vyhnul se mu a nepomohl mu. Stejně se zachoval i levita, který tudy procházel o chvíli později. Teprve když šel kolem jeden Samařan, zastavil se u zraněného. Soucitně se nad ním sklonil, ošetřil mu rány a obvázal mu je. Pak jej posadil na svého mezka, zavezl do hostince a hostinskému zaplatil, aby zraněnému muži věnoval všechnu možnou péči. Řekl mu: „Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.“ Ježíš se obrátil na zákoníka: „Co myslíš, kdo z těch tří byl bližním tomu člověku, kterého přepadli lupiči?“ Zákoník odpověděl: „Přece ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=L&kap=10&v=30&kv=37#v30


Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst

Mt 25,35-45

35Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, 36byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.'37Spravedliví mu na to řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít?38Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'40Král jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.'41Potom řekne i těm po levici: 'Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly.42Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít,43byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'44Tu mu na to řeknou také oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?'45On jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.'

 http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Mt&kap=25&v=35&kv=45&styl=KLP#v35