společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Články zařazené v kategorii "aktuality":

Výzva ČBK k volbám

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je např. zde: 

http://www.pallotini-pastorace.cz/sites/default/files/custom/vyzva-volby-2017.pdf

 


Motivační dopis z Charity před sbírkou

Dopis z Charity ke sbírce na Charitu v neděli 25.6.2017:


Křesťanské velikonoce

   Nedávno skončila doba vánoční, kdy jsme si se všemi lidmi dobré vůle radostně připomínali narození Ježíše v Betlémě. Ježíše, který je pro všechny lidi Cesta, Pravda, Život a Světlo, které osvěcuje každého člověka.

   Před velikonocemi prožívají křesťané čtyřicetidenní dobu postní, která začala Popeleční středou. Je to doba přípravy na největší křesťanské svátky, kdy si každoročně připomínáme smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Symbolické číslo čtyřicet nám připomíná čtyřicet let, kdy izraelský národ, vysvobozený Bohem z egyptského otroctví, putoval do zaslíbené země. Také prožíváme spolu s Kristem čtyřicet dní, které strávil na poušti, kde se připravoval na své veřejné působení mezi lidmi. Tak i my prožíváme tuto dobu rozjímáním nad velikým tajemstvím Boží lásky, kdy Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný(Jan 3,16)

   Doba postní končí před Květnou nedělí, kdy si připomínáme Ježíšův královský vjezd na oslátku do Jeruzaléma v době slavení největšího židovského svátku Paschy – Veliké noci, kdy byli vyvedeni Židé z otroctví. Tehdy lidé s jásotem vítali Toho, který jim zvěstoval nové učení, uzdravoval, osvobozoval od spoutaností a křísil mrtvé.

   Na konci následujícího týdne ale volali ti samí: „Ukřižuj ho!“ Vrcholem tohoto Svatého týdne je Zelený čtvrtek, kdy Ježíš naposledy večeří se svými učedníky, Velký pátek, kdy byl souzen židovskou veleradou a odsouzen římským Pilátem k smrti ukřižováním. Ježíš zemřel a byl pohřben. Modlíme se: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, neboť svým křížem jsi vykoupil svět. Třetího dne ráno našly truchlící ženy hrob prázdný a anděl jim oznámil: Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl( Mat 28,5).  Tuto velkou slavnost Boží lásky slavíme v předvečer této noci – na Bílou sobotu. Následující neděli slavíme Boží hod velikonoční – Vzkříšení.

   Podle svědectví mnoha lidí se pak vzkříšený Ježíš setkával po čtyřicet dní s těmi, kteří v Něj uvěřili. Při slavnosti Nanebevstoupení sledujeme učedníky, kteří se loučí se svým Pánem, ale dosud neví, co víme my – za deset dní poté seslal Ducha svatého, neboť slíbil:  Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vím všechno, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!(Jan 14,25-27).

   Ježíš dal svůj život za všechny lidi. To je důvod k veliké radosti!

Na závěr slova sv. apoštola Jana: V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.(1 J 4,9-11)

Další odkazy


Nenásilí jako styl mírové politiky (Poselství papeže Františka ke světovému dni míru)

plné znění poselství papeže Františka k 50. Světovému dni míru na téma nenásilí jako stylu mírové politiky je zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/161215poselstvi-papeze-frantiska-k-50-svetovemu-dni-miru


Vánoce 'po křesťansku'

betlém v našem kostele sv.Martina ve Slatiňanech

Západní křesťanské Vánoce (doba vánoční) začínají 24.12. večer a končí slavnostní Křtu Páně (první neděli po 6.1. *). Ve východní Evropě a v některých asijských zemích, včetně Ruska, jsou slaveny především pravoslavné Vánoce. Vánoce se v pravoslaví začínají slavit až 6. a7. ledna z důvodu posunu ve východních církvích stále používaného juliánského kalendáře o 13 dnů oproti západnímu gregoriánskému kalendáři (25. prosinec juliánského kalendáře tak spadá až na 7. leden gregoriánského).

Před dobou vánoční je advent (doba adventní), která trvá něco přes 4 týdny. Advent je příležitost k duchovní (!) přípravě na Vánoce, na příchod Ježíše Krista. 


Průvodní dopis Charity HK ke sbírce na Charitu

dopis Charita


Požehnání naší farnosti ve Čtyřech Dvorech (CB)

Shodou okolností jsme pomocí naší virtuální knihovny pomohli jedné paní z Českých Budějovic sehnat jednu duchovní knihu. Jako poděkování nechala za naši farnost sloužit mši.


Denik.cz: Náchod je město, do kterého jsem se zamiloval

8.4.2016

Náchod /FOTO/ - Boguslaw Partyka prožil v Náchodě neuvěřitelných 17 let. Až do loňského roku byl děkanem Římskokatolické farnosti v Náchodě a za dobu jeho působení se opravily všechny kostely i kaple ve zdejší farnosti. Pracovitost a píle Boguslawa Partyky se podepsala především na kompletní a nákladné rekonstrukci dominanty Masarykova náměstí, kterou je bezpochyby děkanský kostel sv. Vavřince.


Dokument ČT: Blízký soumrak (odkaz)

Odkaz na pořad ČT zmíněný při dnešní mši se stručným itinerářem je zde: http://slatinany.farnost.cz/dokument-ct-blizky-soumrak.html